Tuesday, July 31, 2007

preposition

เรื่องของ Preposition(บุพบท) ในภาษาอังกฤษ
เรื่องการใช้บุพบทในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับนักเรียนไทยส่วนใหญ่นะครับ เพราะวิธีการใช้ก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละสำนวน แต่ละประโยค ซึ่งเรียกว่าเรียนกันไปจบไม่สิ้นทีเดียว
แต่ทว่า "การเดินทางหมื่นลี้ เริ่มจากก้าวแรก" ดังนั้นครูจึงขอให้นักเรียนเริ่มให้ความสนใจกับบุพบทในภาษาอังกฤษนับตั้งแต่วันนี้นะครับ บุพบทคือคำที่ใช้เชื่อมคำนาม,คำสรรพนาม,หรือวลีเข้าด้วยกัน โดยคำหรือวลีที่อยู่หลังบุพบทจะถูกเรียกว่า "กรรมตามหลังบุพบท" คำบุพบทจะใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือวลีที่อยู่หลังบุพบทนั้นมีความสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆอย่างไรในประโยค ในที่นี้ ครูขอแบ่งบุพบทในภาษาอังกฤษเป็น 3 หมวดใหญ่นะครับ ได้แก่
บุพบทบอกเวลา
บุพบทบอกสถานที่
บุพบทลูกผสม คือบอกสถานที่และทิศทางในเวลาเดียวกัน (อย่างไรก็ตามในภาษาอังกฤษก็ยังมีบุพบทที่ทำหน้าที่อื่นๆ อีกด้วยนะครับซึ่งจะกล่าวถึงในโอกาสต่อไปครับ)
การใช้บุพบทบอกเวลา
บุพบท คำอธิบายการใช้ ตัวอย่าง
in ใช้กับชื่อเดือน in July; in September
ใช้กับ ปีค.ศ. in 1985; in 1999
ใช้กับชื่อฤดูกาล in summer; in the summer of 69
ใช้กับช่วงเวลาของวัน เช่น ตอนเช้า ตอนบ่าย ตอนกลางคืน in the morning; in the afternoon; in the evening
ใช้กับระยะเวลา (ในอนาคต) in a minute; in two weeks
บุพบท คำอธิบายการใช้ ตัวอย่าง
at ช่วงของวัน เช่น ตอนกลางคืน at night (เป็นสำนว
ใช้กับจุดเวลา at 6 o'clock; at midnight
ใช้กับเทศกาล at Christmas; at Easter
ใช้กับชื่อวันในสัปดาห์ on Sunday; on Friday
ใช้กับวันที่ on the 25th of December*
ใช้กับวันพิเศษ on Good Friday; (วันศุกร์ของสัปดาห์อีสเตอร์)
on Easter Sunday (วันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันอีสเตอร์)
on my birthday (วันเกิดของฉัน)
* คำที่เป็นตัวเอียงให้ละไปในภาษาเขียน (เช่น on 25th December อ่านว่า on the twenty fifth of December)
บุพบท คำอธิบายการใช้ ตัวอย่าง
after หลังจาก กิจกรรมบางอย่าง. after school (หลังเลิกเรียน)
before ก่อนบางอย่างจะเกิดขึ้น before Christmas (ก่อนเทศกาลคริสมาส)
by ก่อนถึงเวลาหนึ่งๆ by Thursday (ก่อนจะถึงวันพฤหัสบดี)
during ระหว่าง (+คำนาม) during the holidays (ระหว่างวันหยุด)
between ระหว่างสองจุดเวลา between Monday and Friday (ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์)
บุพบท ประโยค ตัวอย่างคำแปล
in We sit in the room . เรานั่งอยู่ในห้อง
I see a house in the picture . ฉันเห็นม้าตัวนึงในรูป
There are trouts in the river . ในแม่น้ำมีปลาเทร้าท์
He lives in Paris . เขาอาศัยอยู่ในเมืองปารีส
บุพบท ประโยค ตัวอย่างคำแปล
at She sits at the desk . หล่อนนั่งอยู่ที่โต๊ะ
Open your books at page 10 . เปิดหนังสือไปที่หน้า 10
The bus stops at Kent . รถประจำทางจอดที่แคนท์
I stay at my grandmother's . ฉันอยู่ที่บ้านของคุณยาย

บุพบท preposition คำอธิบายการใช้ use ตัวอย่าง examples
on The map lies on the desk . แผนที่อยู่บนโต๊ะ
The picture is on page 10 . รูปอยู่ที่หน้า 10
The photo hangs on the wall . รูปถ่ายแขวนอยู่บนกำแพง
He lives on a farm . เขาอาศัยอยู่ในฟาร์ม

บุพบท คำอธิบาย ประโยคตัวอย่างและคำแปล
above อยู่เหนือ The picture hangs above my bed. (รูปแขวนอยู่เหนือเตียงฉัน)
across จากอีกฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง You mustn't go across this road here. (คุณข้ามถนนตรงนี้ไม่ได้) among ในกลุ่ม, ท่ามกลาง I like being among people. ฉันชอบอยู่ท่ามกลางผู้คน
around รอบๆ We're sitting around the campfire. พวกเรานั่งล้อมรอบกองไฟ

Wednesday, July 25, 2007

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอีกแหล่งหนึ่ง
2.สามารถสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร วารสารได้
3.สามารถแสดงความคิดเห็น ความประทับใจหรือ post ภาพลงใน เว็บบอร์ดได้
4.สามารถเรียนรู้และเข้าใจ Prepositionได้